هزینه مشارکت و نحوه پرداخت

هزینه های مشارکت در نمایشگاه:

هزینه اجاره غرفه ها به ازای هر متر مربع 140/000 تومان می باشد.

نکته 1: نه درصد مالیات بر ارزش افزوده به مبالغ فوق افزوده خواهد شد.
نکته 2: شرکتهایی که راسا اقدام به ساخت "غرفه های خودساز" می نمایند می بایستی مبلغ 8000 تومان به ازای هر متر مربع به عنوان ورودیه غرفه سازی بابت هزینه های مترتب بر نمایشگاه به شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس پرداخت نمایند.
** طبق تعاریف و قوانین نمایشگاهی به هرگونه غرفه سازی که دارای عملیات رنگ آمیزی ، جوشکاری و یا برشکاری باشد غرفه خودساز اطلاق می گردد.