برنامه های جنبی

برنامه های جنبی نمایشگاه از یکسو موجب رشد و ارتقای سطح علمی و آموزشی نمایشگاه می گردد و از سوی دیگر عاملی انگیزشی جهت حضور بازدیدکنندگان و دست اندرکاران در محل نمایشگاه و بازدید از غرفه ها است. برنامه های جنبی این رویداد به شرح ذیل می باشد.

1- مسابقه عکاسی با عنوان "سیما و منظر شهری"

2- کارگاه تجارب شهر هوشمند

3- میزهای مذاکره تجاری

4- معرفی آثار برگزیده مسابقه المان های شهری

5- همایش توسعه پایدار شهری